W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut

XML

Treść

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/609/2006

Rady Miasta Legionowo

z dnia 28 czerwca 2006 r.


STATUT

MUZEUM HISTORYCZNEGO W LEGIONOWIE


I. Nazwa, siedziba, teren działania


§ 1

Muzeum Historyczne w Legionowie, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.);

2)ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.);

3)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 ze zm.);

4)niniejszego statutu.


§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Legionowo.

2. Muzeum uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisania go do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.


§ 3

Siedzibą Muzeum jest miasto Legionowo. Muzeum prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu legionowskiego.


II. Cele i zadania


§ 4

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


§ 5

Muzeum realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentujących w zakresie historii miasta Legionowa i powiatu legionowskiego drogą zakupów, przydziałów, zapisów, darowizn, przyjmowania depozytów,

2) prowadzenie ewidencji, inwentaryzacji oraz klasyfikacji zbiorów,

3) przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla badań naukowych,

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów,

5) organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

6) prowadzenie działalności edukacyjnej,

7) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

8) opracowywanie i publikację inwentarzy, katalogów, przewodników po wystawach oraz wszelkich innych wydawnictw naukowych i  popularnonaukowych,

9) prowadzenie księgozbioru w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz dyscyplin pomocniczych, udostępnianie zbiorów pracownikom nauki, młodzieży uczącej się i nauczycielom,

10) szkolenie własnych pracowników,

11) współpracę merytoryczną i szkoleniową z innymi muzeami,

12) współpracę z osobami i organizacjami społecznymi, których cele i zadania zbliżone są ze statutowymi zadaniami Muzeum.


III. Organizacja Muzeum


§ 6

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:

1)Dział Naukowo-Historyczny,

2)Dział Informatyczny,

3)Dział Ekspozycyjno-Edukacyjny,

4)Pracownia Fortyfikacji,

5)Dział Administracyjno-Ekonomiczny.


§ 7

Zakres zadań działów oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum


§ 8

Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Rada Miasta Legionowo.


§ 9

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor.

2. Dyrektor Muzeum kieruje całokształtem działalności Muzeum, a do jego  zakresu działania należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,

2) nadzór nad zbiorami i mieniem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) aprobowanie wydatków w granicach budżetu oraz przyznawanych funduszy

specjalnych,

6) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

7) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

3.Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Muzeum.


§ 10

Dyrektora powołuje i odwołuje organizator na zasadach i w trybie przewidzianym

w obowiązujących przepisach.


§ 11

Wicedyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych powołuje Dyrektor Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora.


§ 12

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Legionowo.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3. Rada muzeum składa się z 5 osób.

4. Szczegółowy tryb prac Rady Muzeum określa uchwalony przez nią Regulamin.


V. Gospodarka finansowa


§ 13

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora.

3.Plan działalności Muzeum zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.


§ 14

Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.


§ 15

Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Muzeum pokrywa z uzyskiwanych przychodów.


§ 16

Majątek Muzeum może być wykorzystany wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem zadań Muzeum.


§ 17

Przychodami Muzeum są;

1)dotacje z budżetu gminy,

2)wypracowane środki własne, w szczególności wpływy z biletów i wydawnictw,

3)wpływy z najmu, dzierżawy, składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,

4)darowizny,

5)zapisy osób prawnych i fizycznych,

6)wpływy z innych źródeł.


§ 18

Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.


§ 19

1. Muzeum może prowadzić jako dodatkowa, działalność gospodarczą m. in. w zakresie:

a)handlu wydawnictwami, pamiątkami, i innymi wyrobami,

b)usług edukacyjnych, konserwatorskich i gospodarczych,

c)organizacji imprez artystycznych, konferencji, spotkań, odczytów,

d)usług turystycznych.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 5.


VI. Postanowienia końcowe


§ 20

Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w drodze Uchwały Rady Miasta Legionowo w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.


§ 21

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.